Monthly Archives: March 2016

Mừng xuân 99

Đón xuân Sông Hậu gọi Sông Đà Sông Gianh – nối bến đường xa thêm gần. Sê San – Nước chảy tần ngần… Đợi ngày phát điện – Suối ngàn Tây Nguyên. Gian truân, hạn, lũ, bão tiền Vượt qua,... Read More