Monthly Archives: October 2017

Nè hết lễ rùi nha

Nè hết lễ rùi nha…đã dưỡng sức xong rùi nha…giờ là giờ đi bào đi cày đi lụm lúa lo tết nha…nghiêm cấm rủ rê ăn chơi dưới mọi hình thức nha…quy định mỗi ngày chỉ được xài... Read More