Đầu tư phát triển nhà ở đô thị

Những năm qua nhờ đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta có bước phát triển khá, đời sống nhân dân có bước cải thiện, rồi hầu hết các đô thị trong cả nước đã có quy hoặc tổng thể, nhiều nơi hoàn thành quy hoạch chi tiết, tạo thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng trong đó có sự nghiệp phát triển nhà ở và đô thị. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh …. Đầu tư phát triển nhà ở trở thành nhiệm vụ chính trị, trọng tâm. Bởi vậy thành phố nào cũng có chương trình về nhà ở với hàng loạt dự án mở rộng các khu đô thị mới, cải tạo nâng cấp quỹ nhà ở sẵn có đang xuống cấp, bảo đảm tiêu chuẩn nhà ở đô thị theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã vạch ra. Phát triển nhà ở là mục tiêu một nhiệm vụ bức xúc mang tính tất yếu. Khác với những năm còn bao cấp, giải quyết vấn đề nhà ở trong cơ chế thị trường đòi hỏi nhà nước và nhân dân cùng làm, trung ương địa phương và cơ sở cùng lo. Vấn đề cơ bản là phát huy nội lực, sáng tạo vận dụng cơ chế, chính sách để tạo nguồn vốn từ ngân sách, các thành phần kinh tế đầu tư và từng người đóng góp, kết hợp với mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong việc đầu tư kinh doanh phát triển nhà. Vai trò của ngành xây dựng đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu hoạch định chính sách, phù hợp với cuộc sống mà nhu cầu chất lượng ngày một cao, từng bước xã hội hóa công tác phát triển nhà ở, quan tâm đúng mức đối tượng chính sách cán bộ, công chức và người lao động có thu nhập thấp. Để đạt được mức bình quân đầu người về nhà ở đến năm 2010, 2020 chiến lược phát triển nhà và đô thị phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ mà những biện pháp cần thiết là nâng cao, năng lực các doanh nghiệp, đầu tư toàn diện đổi mới cơ chế chính sách đặc biệt là về đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư nguồn vốn, đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề, bảo đảm quy hoạch và kiến trúc sáng tạo hấp dẫn người dân, làm cho bộ mặt đô thị và nông thôn thay đổi nhanh chóng, vừa hiện đại vừa giữ vững đậm đà bản sắc dân tộc.
Bộ trưởng Bộ xây dựng phê duyệt phương án thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần
Chấp hành quyết định của thủ tướng chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 1999 Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm đã ký quyết định số 23/1999/QĐ-BXD ngày 24 tháng 9 năm 1999 phê duyệt phương án thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần áp dụng cho tất cả các cơ quan đơn vị các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ xây dựng, bắt đầu nghỉ 2 ngày trong một tuần từ ngày 2 tháng 10 năm 1999. Theo đó, các đơn vị phải lập phương án triển khai trên nguyên tắc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch các đơn vị hành chánh sự nghiệp không tăng biên chế, không tăng quỹ lương. Đối với các doanh nghiệp tự quyết định thời điểm thực hiện giảm giờ làm việc nhưng không để biến động lớn về thu nhập của người lao động và không đội giá thành sản phẩm.
Xây dựng-xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 27(68)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *