Một kỹ niệm để nhớ

Một kỹ niệm để nhớ.
Đài Truyền Hình Tiếng Nói Việt Nam mời ra Hà Nội để đóng góp cho chương trình Kỹ Niệm 42 năm Thống Nhất Đất Nước 30.4.1975 – 30.4.2017.

2 thoughts on “Một kỹ niệm để nhớ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *