young girls don t clean up all they do is let the dishes soak in the dishwater and sweep the trash out the side door and put Ajax in the tub but never clean it out that s why they always say I m finna start cleaning up cus the hoes don t finishyoung girls don t clean up all they do is let the dishes soak in the dishwater and sweep the trash out the side door and put Ajax in the tub but never clean it out that s why they always say I m finna start cleaning up cus the hoes don t finishNhững cô gái trẻ không dọn dẹp tất cả những gì họ làm là để các món ăn ngâm trong nước rửa chén và quét rác ra bên cửa và đặt ajax vào bồn tắm nhưng không bao giờ dọn dẹp nó ra đó là lý do tại sao họ luôn nói tôi cuối cùng bắt đầu dọn Bởi vì những người điếm không hoàn thành Xếp hạng bản dịch này

young girls don’t clean up all they do is let the dishes soak in the dishwater and sweep the trash out the side door and put Ajax in the tub but never clean it out, that’s why they always say “I’m finna start cleaning up” cus the hoes don’t finishyoung girls don’t clean up all they do is let the dishes soak in the dishwater and sweep the trash out the side door and put Ajax in the tub but never clean it out, that’s why they always say “I’m finna start cleaning up” cus the hoes don’t finishNhững cô gái trẻ không dọn dẹp tất cả những gì họ làm là để các món ăn ngâm trong nước rửa chén và quét rác ra bên cửa và đặt ajax vào bồn tắm nhưng không bao giờ dọn dẹp nó ra, đó là lý do tại sao họ luôn nói ” tôi cuối cùng bắt đầu dọn Bởi vì những người điếm không hoàn thành
· Xếp hạng bản dịch này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *