Khi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô

Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược chải, trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
Khi nào trao ngọc, chuốc vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc, xe lừa,
Bây giờ trăng rước, mây đưa mơ màng.
Khi nào trong trướng, ngoài màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ, cha cha,
Bây giờ bóng núi khuất qua muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu con con,
Bây giờ hai ngả nước non cách vời.
Khi nào bạn hữu sum vầy,
Bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thiu.
Tấm thân như tấc nắng chiều.
Như lùm bọt nước phập phìu ngoài khơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *