Đang dừng chờ đèn đỏ anh đẹp trai bên cạnh quay sang nhìn làm em Nhương hồi hộp quá xong anh phán ngay câu Người ngợm mặt mũi cũng sáng mà sao để cái xe bẩn quá bẩn thế này

Đang dừng chờ đèn đỏ, anh đẹp trai bên cạnh quay sang nhìn, làm em Nhương hồi hộp quá, xong anh phán ngay câu: Người ngợm, mặt mũi cũng sáng mà sao để cái xe bẩn quá bẩn thế này!!!Đang dừng chờ đèn đỏ, anh đẹp trai bên cạnh quay sang nhìn, làm em Nhương hồi hộp quá, xong anh phán ngay câu: Người ngợm, mặt mũi cũng sáng mà sao để cái xe bẩn quá bẩn thế này!!!

2 thoughts on “Đang dừng chờ đèn đỏ anh đẹp trai bên cạnh quay sang nhìn làm em Nhương hồi hộp quá xong anh phán ngay câu Người ngợm mặt mũi cũng sáng mà sao để cái xe bẩn quá bẩn thế này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *