NÔ I LO NG KE BA N ONLINE Quanh năm buôn ba n ơ trên Face Không đu chi tiêu tra nơ nâ n Lă n lô i thân co khi kiê m mô i Đau đâ u đê n lu c tra tiê n vay Xem qua cư ngơ như sang gia u Mua ba n va o ra râ t la mau Ngơ đâu tu i rô ng tiê n ko co Tê t đê n xuân vê mi nh la i đau

NỖI LÒNG KẺ BÁN ONLINE
??????????
Quanh năm buôn bán ở trên Face
Không đủ chi tiêu,trả nợ nần,
Lặn lội thân cò khi kiếm mối
Đau đầu đến lúc trả tiền vay.
Xem qua cứ ngỡ như sang giàu
Mua bán vào ra rất là mau,
Ngờ đâu túi rỗng tiền ko có
Tết đến xuân về mình lại đau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *