Bây giò trong tay em có từng này tiền thì em nên làm gì với nó bay giờ

Bây giò trong tay em có từng này tiền thì em nên làm gì với nó bay giờ ? Ai có cách tiêu tiền nhanh hết giúp em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *