Chuyện đô thị “cái chợ”

Trong lịch sử kinh tế, văn hóa Việt Nam chợ đóng vai trò rất quan trọng. Điều đặc trưng này biểu hiện rõ đến mức, chợ trở thành một trong những biểu tượng của các thành phố lớn. Ví như nói đến Đồng Xuân là người ta biết đến Hà Nội, Đông Ba – Huế, Bến Thành – Sài Gòn v.v… Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh có vài ngôi chợ mà tầm cỡ của nó lớn đến mức chi phối hoạt động kinh tế, thương mại của một vùng rộng lớn và mấy chục láng giềng.
Nhưng xung quanh những cái chợ cũng có lắm chuyện phải bàn. Trong quá trình thực hiện Nghị định 36/CP, người ta thấy nổi lên một hiện tượng có những cái chợ lớn, dẹp đi dẹp lại nó vẫn tồn tại. Lại có một vài khu mặt tiền của mấy chợ lớn hoạt động từ bốn đến bảy giờ sáng (nghĩa là thời gian các cơ quan chức năng chưa hoạt động) nhưng đã đạt hệ số doanh thu lớn hơn cả cái chợ nguy nga kề đó hoạt động trong suốt một ngày còn lại.
Phát triển nhanh về số lượng
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi ngành Xây dựng phải phát triển với tốc độ cao, đồng thời phải nhanh chóng đổi mới khoa học công nghệ hiện đại. Muốn vậy, ngành xây dựng phải tự mình phấn đấu vươn lên, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, nâng cao tác ngộ giai cấp, rèn luyện tay nghề và tác phong công nghiệp, nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn hoạt động. Xây dựng đội ngũ Công nhân viên chức ngành xây dựng là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính cấp bách, có ý nghĩa chiến lược của ngành. Công nhân viên chức ngành xây dựng là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam. Hiện nay, toàn ngành có trên 310.000 người. Trong đó, lực lượng thuộc Bộ xây dựng: 129.000 , thuộc địa phương 101.000, thuộc các Bộ, ngành trên 80.000 người. Trong các giai đoạn lịch sử lực lượng này đã tỏ ra vững vàng về chính trị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của đất nước. Chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn như: Phong trào thi đua “năng suất cao”, “lao động giỏi”, “bảo đảm và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”, “tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc”…
Nguyễn Huy Cường – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội –TBV138-(330)1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *