Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý và phát triển đô thị – Phần 2

Xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu quy hoạch mạng lưới đô thị trên địa bàn cả nước là nhiệm vụ chiến lược phải thực hiện trong nhiều năm, nên phải có phân kỳ đầu tư đúng đắn và phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Trên cơ sở Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước đến năm 2020, Bộ xây dựng hoàn chỉnh việc xây dựng chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước Việt Nam đến năm 2020. Các Bộ, Ngành tiếp tục xây dựng các định hướng phát triển nhà ở, kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường đô thị và phát triển nông thôn, quy hoạch tổng thể xây dựng hệ thống đô thị, khu dân cư các vùng trọng điểm, các vùng đô thị hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng các đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn của tỉnh, thành phố sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch và đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan. Bộ Xây dựng, Ban tổ chức Cán bộ – Chính phủ phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị, quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá phân phân loại, phân cấp quản lý đô thị trình Thủ tướng chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác này theo định kỳ phát triển đô thị cả nước. Khi tiến hành công tác phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị, cần lưu ý sự xuất hiện các đối tượng quản lý đô thị mới là các đô thị mới, các khu vực kinh tế cửa khẩu, các chùm đô thị lớn và một số khu vực kinh tế hành chính đặc biệt được thành lập sao cho phù hợp với quy luật phát triển kinh tế – xã hội và quy luật đô thị của nước ta. Phát triển kết cấu hạ tầng liên vùng, liên đô thị và các khu dân cư nông thôn có vai trò quyết định trong việc xây dựng cơ cấu quy hoạch thống nhất mạng lưới đô thị quốc gia. Các bộ, ngành và các địa phương theo sự phân công của Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng lãnh đạo, nhằm gắn kết giữa đô thị với đô thị, giữa đô thị với nông thôn, nhất là mạng lưới giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, trồng rừng và bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái, khắc phục tình trạng bất hợp lý trong phân bổ và phát triển các đô thị hiện nay, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phát triển đô thị nước ta đến năm 2020.
Tăng cường công tác lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng. Căn cứ vào chiến lược và định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước đến năm 2020, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt đến năm 2020 theo tinh thần chỉ thị 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ xây dựng phối hợp với các ngành Trung ương và các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng hàng năm và 5 năm bảo đảm cho công tác quy hoạch có tác dụng thiết thực, đạt hiệu quả. Bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính có kế hoạch bố trí vốn hàng năm cho công tác quy hoạch, đồng thời cùng với Bộ Xây dựng nghiên cứu chế tạo vốn lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết và quy hoạch xây dựng chuyên ngành. Bộ xây dựng chủ trì nghiên cứu tiếp tục đổi mới công tác lập, xét duyệt và quản lý xây dựng theo quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng khắc phục những mặt trái của nền kinh tế thị trường và đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị.
PV – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 11 +12 (52 + 53)1999.

Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý và phát triển đô thị – Phần 1

Dụ, chỉ đạo và kết luận công bố và triển khai Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020, phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc đã có bài phát biểu khẳng định những việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại yếu kém và định ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý và phát triển đô thị cần tập trung thực hiện sau hội nghị. Trong số này và số sau, Tuần báo xây dựng xin chuyển đến bạn đọc nội dung Những nhiệm vụ trọng tâm đã được đề cập trong bài phát biểu quan trọng của Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc.
Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Xây dựng trình bày đã khái quát được những nhiệm vụ chủ yếu về quản lý và phát triển đô thị trong thời gian tới. Báo cáo của một số Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân của một số tỉnh, thành phố Trung ương và chính quyền đô thị cũng đã nêu được những nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình hành động của mình. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý và phát triển đô thị cần được tổ chức thực hiện sau Hội nghị này. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý và phát triển đô thị trên cở sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ này đã được đặt ra trong Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ I và lần thứ II, trong Hội nghị này vẫn được coi là nhiệm vụ trọng tâm phải tiếp tục thực hiện trong những năm tới. Sau hội nghị, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chính quyền các đô thị cần có những hoạt động bổ ích, thiết thực, gắn với các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, Nghị quyết Trung ương 6 lần 1, nghị quyết 06 của Bộ chính trị và Nghị định 71/1998/NĐ – CP ngày 8 tháng 9 năm 1998, của Chính Phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan… nhằm quán triệt, quan điểm và nhiệm vụ phát triển đô thị là sự nghiệp lâu dài, vì dân, do dân, và của dân. Dân có hiểu, có đồng tình và có ủng hộ thì việc xây dựng đô thị mới có thể phục vụ tốt cho mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường giữ gìn cân bằng sinh thái… để các đô thị phát triển ổn định, bền vững và trường tồn. Cần xuất phát từ hoàn cảnh nước ta là nước còn nghèo, với 80% dân số sống ở nông thôn, để có phương thức quản lý và phát triển đô thị cho phù hợp, trách cách làm quản lý đô thị như cách làm đối với nông thôn hoặc tiếp thu giáo điều cách làm của những nước giàu, tiên tiến, để từ dó đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, bố trí lại đội ngũ cán bộ, nhất là những cơ quan thuộc bộ máy hành chính của đô thị phải được kiện toàn và sớm dứt hẳn khỏi các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung mọi công sức cho các hoạt động quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các thành phần kinh tế, chăm lo quản lý văn hóa, đời sống xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục con người hình thành lối sống mới ở đô thị làm cho công tác quản lý và phát triển đô thị thực sự trở thành Ngày hội của quần chúng. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu quy hoạch mạng lưới đô thị thống nhất trên địa bàn cả nước.
PV – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 11 +12 (52 + 53)1999.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và anh hùng thời kỳ đổi mới

Cả nhân loại đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ 21. Dân tộc ta cũng vậy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội, các địa phương, các lực lượng vũ trang… tiếp tục thực hiện cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Trải qua 51 năm thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc, nhân dân ta ở khắp mọi miền, mọi nẻo đường từ kháng chiến khói lửa ác liệt đến trong lao động xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã thực hiện thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, giành những kỳ tích suốt nửa thế kỷ qua. Biết bao phong trào dấy lên từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử tạo nên sức mạnh phi thường về tinh thần, ý chí, vật chất để đẩy lùi khó khăn, gian khổ, để chiến thắng giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt, thiên tai và sự bao vây, tấn công của các thể lực thù địch. Trên những chặng đường vẻ vang ấy, các phong trào thi đua yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân đã sản sinh ra biết bao tấm gương sáng chói. Đó là những điển hình tiên tiến, xuất sắc, mẫu mực về mọi mặt. Qua 70 đợt Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng đã có hơn 3 nghìn tập thể, 1,6 nghìn cá nhân, hơn 4 vạn Bà mẹ được suy tôn Danh hiệu cao quý Anh hùng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là một di dân quý báu của dân tộc, thể hiện cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sẽ mãi mãi trường tồn, phát triển. Bác Hồ đã nêu ra: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công (quốc lệnh ban hành 10 điều thưởng ngày 26 tháng 1 năm 1946). Trong công cuộc đổi mới, tư tưởng ấy còn rất nóng hổi. Từ sau Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI, đất nước đi vào cuộc thử thách mang tính lịch sử chuyển đổi cơ chế quản lý và chính sách kinh tế tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa đất nước nhanh chóng trở thành quốc gia công nghiệp, thực hiện Di chúc của Bác Hồ “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Công cuộc ấy đã trải qua hơn một thập kỷ giành được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật nhất là đưa nước ta thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài từ 15 đến 16 năm và vững vàng cả trong bối cảnh quốc tế phức tạp, khủng hoảng. kinh tế. Chặng đường ấy đã xuất hiện biết bao nhân tố mới trong các tầng lớp nhân dân, những điển hình tiên tiến đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên, do các tổ chức và phát động thi đua chậm đổi mới, kém phù hợp với đặc điểm nền kinh tế thị trường cho nên phong trào tỏ ra hình thức, kém hiệu quả, khi chững lại, lúc lắng xuống đầu voi đuôi chuột, ít tổng kết, ít suy tôn điển hình, thi đua nặng nề về hành chính hóa. Đổi mới phong trào và tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chính phủ vừa ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Ngày 12 tháng 3 năm 1999, trước đông đảo báo giới, Thủ tướng Phan Văn Khải công bố hướng dẫn việc tổ chức trong 2 năm 1999 đến năm 2000 phong trào thi đua lập thành tích đặc biệt xuất sắc chào mừng Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc, chào đón thế kỷ 21. Thủ tướng nhấn mạnh: “Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua lần này đồng thời với việc biểu dương những tấm gương tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, sẽ khơi dậy sức mạnh to lớn của dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự tôn tự hào của dân tộc ta, chứng minh hùng hồn rằng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào đều thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất trong xây dựng và bảo vệ đất nước, nêu cao khí phách Việt Nam để đưa sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đến thắng lợi”. Xây dựng là một ngành kinh tế lớn, sự nghiệp xây dựng tạo ra cơ sở kỹ thuật hạ tầng cho nền kinh tế quốc dân phát triển. Trải qua 41 năm xây dựng và trưởng thành từ năm 1958 đến năm 1999, trong hoạt động của mình ngành Xây dựng đã liên tục cùng với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên các công trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn lao động, bảo đảm đời sống, chống thất nghiệp, chống tham nhũng, thất thoát… Trong quá trình ấy, toàn ngành đã được Nhà nước tuyên dương 10 đơn vị anh hùng lao động và 24 anh hùng lao động. Hiện còn biết bao tấm gương tiêu biểu xứng danh Anh hùng, chiến sĩ thi đua cần được phát hiện, tuyên dương trong công cuộc đổi mới. Hướng tới thế kỷ 21, ngành xây dựng vững bước vào cuộc, đẩy mạnh cao trào thi đua yêu nước “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”.
Kim Quốc Hoa – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Nông thôn và trí thức

Ngay sau khi nước nhà thống nhất, Đảng và nhà nước ta đã xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Phát triển lên một bước ngày nay đường lối của Đảng là coi trọng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn, đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn làm cơ sở ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, củng cố liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức… Muốn nông nghiệp, nông thôn phát triển phải có động lực. Bên cạnh những giải pháp về cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo, điều hành thì nhân tố quyết định là vai trò cán bộ ở cơ sở, là con người. Trong ba, bốn thập kỷ qua, Nhà nước ta đào tạo số lượng to lớn cán bộ đại học mà khu vực nông thôn số thanh niên tốt nghiệp đại học không ít. Nhưng thử hỏi rằng đã có được mấy người trở về nông thôn, có chăng chỉ có một bộ phận tốt nghiệp sư phạm. Còn kỹ sư trong đó cả kỹ sư nông nghiệp, bác sĩ cử nhân kinh tế, kỹ sư thủy lợi… các trí thức rất yêu chùm khế ngọt, nhưng ra trường gửi lời chào quê hương, em tìm đường bám đô thị. Cho biết bao cán bộ đại học không làm đúng ngạch học, thậm chí đạp xích lô, xe ôm, cửu vạn… Một vị lãnh đạo một tỉnh miền Trung từng thốt lên cả một nhiệm kỳ lãnh đạo không tiếp nhận được một con em của tỉnh tốt nghiệp đại học tình nguyện về, trong khi năm nào cũng có hàng trăm em vào đại học. Còn ở cái xã của người viết bài này được biết đã có 97 người có trình độ đại học, trên đại học nhưng số này chỉ có 1 ở cơ quan huyện học tại chức 2 dạy cấp 3 trường huyện, 62 người ở các cơ quan Trung ương 22 người ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, 3 ở Hải Phòng, 2 ở Quảng Ninh,… Không có ai về xã. Nông nghiệp quan trọng thế, đồng ruộng mênh mông thế mà cả xã không có một kỹ sư, không có cả cán bộ cao đẳng kỹ thuật thủy lợi chưa có 1 bác sĩ… Bộ máy lãnh đạo là các vị ở cơ quan tỉnh huyện về hưu, bộ đội xuất ngũ, trưởng thành tại chỗ… các vị thích RTC rượu thịt chó hơn là tâm huyết vào điều hành sản xuất, cải tiến kỹ thuật… Vậy muốn nông thôn cất cánh rất cần có trí thức về làng. Còn hôm nay điều đó vẫn còn là một nghịch lý.
Về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Câu 2 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà
Quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, có điều kiện tự cải thiện nhà ở, có quyền cho, chia, đổi, thừa kế và thế chấp.
Nghĩa vụ: Trả hết tiền thuê nhà đến khi mua nhà.
Thanh toán tiền mua nhà đúng hợp đồng đã ký kết.
Hoàn thành các thủ tục mua bán theo quy định. Không thể xảy ra tranh chấp.
Câu 3: Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà?
Có quyền đại diện cho Nhà nước bán nhà ở do Công ty Khu doanh nghiệp quản lý đã ký hợp đồng cho hộ dân thuê. Hướng dẫn đầy đủ, chính xác, công khai các điều kiện và thủ tục cần thực hiện. Thực hiện việc bán – mua đúng quy định của Chính phủ và quy định bán nhà của Ủy ban nhân dân thành phố.
Khu vực bảo vệ và khoảng ly của các công trình đường sắt
Khu vực bảo vệ các công trình đường sắt quy định trong các văn bản được tổng hợp trong bảng 4.7.2 dưới đây. Trong quy hoạch các khu vực mới của đô thị phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa đường sắt với khu dân dụng là 20 mét.
Vũ Phong – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Thành phố có tên dài nhất thế giới

Đó là thành phố Bangkok, thủ đô của Thái Lan gồm 14 từ và 70 âm tiết. Tên đầu đủ của Bangkok là Krungthep Mahanakorn Amornratannakosin Mahithrayuthaya Mahadilokpob Noparat Ratchathani Burirom Udomrachaivet Mahasathau Amomphiman Avatansathit Sakkathatiya Vishanukamprasit. Ý nghĩa tên gọi của Bangkok được chiết tự như sau:
Krungthep Mahanakorn là thành phố vĩ đại trong giống như thành phố của các thiên thần, Amornratannakosin là nơi ở của các thiên thần (Phật ngọc) sẽ bất tử, Mahithrayuthaya là thành phố vĩ đại mà không kẻ nào có thể đánh bại được, Mahadilokpob là sự phồn vinh và vẻ đẹp trường tồn, Noparat Ratchathani Burirom là thủ đô thịnh vượng và lý thú với 9 loại ngọc quí như kim cương, rubi, ngọc lục bảo, Saphia màu vàng ngọc, hồng lựu, đá mặt trăng, ngọc mắt mèo, bạch ngọc, huyền ngọc. Udomrachaivet Mahasathau là có rất nhiều cung điện lớn trong thành phố, Amomphiman Avatansathit là dinh thự của vị vua từ trên thiên đường hạ thế, Sakkathatiya Vishanukamprasit là thành phố do Sakka Devaraj vị thiên thần trưởng đề nghị thần Vishnu thần sáng tạo thành lập. Váo tháng 3 năm 1784 Vua Rama 1 vị vua đầu tiên của triều đại Chakri hiện nay dời tượng phật trong ngọc từ cố cung của vua Taskin về chùa Phra Sri Rattanasasadaram và sau đó ông đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập thành phố và mời tất cả các sư sãi đạo Phật từ tất cả các chùa trong thành phố và vùng lân cận đến tụng kinh, làm lễ khánh thành chùa Phra Sri Rattanasasadaram sau đó vua Rama 1 ra lệnh xây dựng nhiều khu nhà tế bần xung quanh thành phố và trồng nhiều cây Kalapphruk cây hái lộc. Từ xa xưa người Thái quan niệm tên gọi càng dài thì thành phố càng rộng lớn, vĩ đại. Cũng chính vì lý do đó, vua Rama 1 đã gắn cho kinh đô này cái tên dài lê thê với những ngôn từ tốt đẹp nhất như trên.
Ý nghĩa của các loài hoa
Nói đến hoa ta đã liên tưởng ngay đến vẻ đẹp thuần khiết mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Có thể nói, hoa gắn bó với chúng ta ngay từ lúc chào đời cho đến lúc ra đi. Đã là cái đẹp khó ai có thể thờ ơ với nói, nhất là trong cuộc sống, khi bạn đã quá mệt mỏi với bao bộn bề công việc thì một bó hoa sẽ làm bạn mỉm cười và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Có lẽ gia đình bao giờ cũng là phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn bước vào nhà và bắt gặp một lọ hoa thật đẹp trên bàn? Bạn sẽ yêu ngôi nhà của bạn hơn, và những mệt nhọc cáu hẳn sẽ tan biến thay bằng không khí vui vẻ đầm ấm vốn dĩ của một gia đình hạnh phúc. Các bạn nữ đã bao giờ tự mua hoa về cấm? Hay là bạn nam đã từng mua cho bạn đời một bó hoa những lúc cần thiết? Điều đó cũng quan trọng nếu bạn thực sự quan tâm đến mái ấm của mình. Tạo hóa sinh ra hoa để góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm phong phú và lãng mạng hơn, những căng thẳng, chán nản vẫn thường diễn ra trong gia đình. Tuy nhiên mách nhỏ với bạn đôi bài trí hoa như thế nào cho nhà của bạn thấy hấp dẫn và lôi cuốn. Chơi hoa cũng là nghệ thuật, muốn vậy cũng cần nắm vững ý nghĩa cả các loài hoa thường nói hoa là không có lời, nó biểu hiện một cách nhẹ nhàng và trong sáng. Từng tặng hoa, cắm hoa cần hiểu được ý nghĩa của hoa:
Hoa hồng là biểu hiện của tình yêu.
Hoa lây ơn là biểu hiện của sự thành đạt.
Hoa cúc vàng là biểu hiện sự hy vọng
Hoa cúc tím là biểu hiện sự hào phóng
Hoa hồng là biểu hiện sự trong sáng.
Hồng vàng là sự phản bộ.
Hoa huệ tây là sự vương giả.
Hoa loa kèn đỏ là ngày hội.
Hoa mào gà là biểu hiện tính trung thực.
Hoa Lưu ly là biểu hiện xin đừng quên tôi.
Hoa phăng (cẩm chướng) là biểu hiện giữa chúng ta là tình bạn.
Hoa Chăm pa biểu hiện cho sự mọc mạc.
Hoa sen biểu hiện cho sự trong sạch.
Hoa Quỳnh biểu hiện sự thầm kín.
Hoa thược dược biểu hiện cho sự ngày lễ hội dành cho người lớn tuổi.
Hoa lan biểu hiện sự quý phái.
Hoa Huệ (ta) biểu hiện sự thanh khiết.
Violet tím biểu hiện sự mãi mãi bên anh và em.
Thu Mây chỉ có thể gợi ý cho bạn những loài hoa vẫn thường được cắm còn rất nhiều những loài hoa khác mà mỗi màu, mỗi sắc thái lại thể hiện một ý nghĩa của cuộc sống. ý nghĩa của hoa là một vấn đề nhưng cắm hoa lại theo một chủ đề khác nhau. Tôi xin đề cập vấn đề này trong dịp khác.
Ngọc Văn – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Đội trưởng Lê Văn Minh năng động và tự chủ

Bước đầu lập nghiệp của đội trưởng, đảng viên Lê Văn Minh là từ một công nhân cơ khí. Anh được tuyển vào xưởng gia công trên công trường xây dựng nhà máy phân đạm Hà Bắc. Thưở đánh Mỹ, Minh là chàng trai lực lưỡng cần cù, chịu khó, vừa sản xuất vừa làm tự vệ trực chiến. Được tiếp cận với những công trình xây dựng trọng điểm lớn có nhiều thiết bị mới lạ, anh luôn học hỏi nâng cao tay nghề. Khi công trường xây dựng nhà máy điện Ninh Bình vào thời kỳ cao điểm lắp ráp thiết bị, Minh được điều về đội gia công và lắp ống công nghệ. Nhiều năm sau, anh được tham gia chế tạo và lắp ráp thiết bị trên nhiều công trường lớn như xi măng Bỉm Sơn, đường điện 110 KV, nhà máy đường Lam Sơn… Lê Văn Minh trở thành một tổ trưởng có nhiều kinh nghiệm và biện pháp điều hành thi công hợp lý. Anh được tặng bằng lao động sáng tạo, nhiều bằng khen, và là chiến sĩ thi đua cấp Công ty. 10 năm đổi mới, khó khăn đã chất chồng lên Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 Bỉm Sơn – Thanh Hóa do những cú sốc nặng sâu hậu công trình xây dựng Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và thủy điện Trị An. Khi chuyển đổi cơ chế, thị trường xây dựng cạnh tranh sôi động, phải làm gì để giữ vững những người thợ có việc làm và ổn định đời sống khi doanh nghiệp phải tự chủ. Lê Văn Minh không do dự khi được giám đốc giao nhiệm vụ đưa tổ của anh đi gia công và lắp thiết bị ở các nhà máy xí măng Đông Hà – Quảng Trị và Nhà máy đường Trị – Thiên. Năm 1993 khi được giao làm đội trưởng với cấp thợ lắp máy bậc 6 trên 7, Minh mạnh dạn đề nghị giám đốc cho đảm nhận một công trình độc lập tại công trường xây dựng Nhà máy đường Lam Sơn – Thanh Hóa. Với ngót 100 công nhân, Lê Văn Minh phải tự lo công việc và đời sống ăn ở cho anh em. Đây là thời kỳ đầy thử thách đối với sự sống còn, tồn tại. Nhờ uy tín về chất lượng kỹ thuật gia công, lắp đặt và luôn đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của ban quản lý công trình, đội lắp máy của Lê Văn Minh đã trụ vững cho đến khi Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 được Nhà máy chính thức giao thầu chế tạo và lắp đặt trên 4 nghìn tấn thiết bị cho dây chuyền sản xuất đường mở rộng công suất 4.500 tấn mía ngày tại Lam Sơn. Những ngày cuối năm Mậu Dần này, khi đến công trường xây dựng Nhà máy đường Lam Sơn đi trên dải đất hàng vạn mét vuông, chúng tôi thấy nơi nào cũng náo nhiệt khẩn trương chế tạo và lắp ráp thiết bị ở nhiều hạng mục công trình. Lê Văn Minh rất tự tin nói Công trình sẽ được bàn giao đúng tiến độ, những người thợ trong đội lắp máy số 5 sẽ không làm phiền lòng Ban quản lý Nhà máy về chất lượng kỹ thuật chế tạo thiết bị cũng như kỹ thuật lắp ráp dây chuyền công nghệ của nhà máy.
Xây dựng: Ngày 25 tháng 12, Bộ xây dựng đã tổ chức lễ trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1998 cho 7 nhà giáo là Nguyễn Thị Phất, Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng, Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, Nguyễn Chiến trường Trung học Xây dựng số 7, Phan Đình Tô, trường trung học xây dựng số 4, Trịnh Hồng Đoàn, Nguyễn Văn Đô, Trần Thị Hường, Vũ Thị Vinh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Như vậy, đến nay Bộ xây dựng đã có 44 nhà giáo ưu tú và 1 nhà giáo nhân dân.
Lê Nguyên Tất – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Chia tay những ngôi nhà

Đêm hiền lành như gió sau mưa
Câu chào hỏi nở ran từng ô cửa
Những căn nhà nồng thơm vôi vữa
Lại bắt đầu bao dự định tương lai
Sớm mai chúng tôi xa nơi đây
Mảnh đất có đời mình gắn bó
Những buổi mưa dầm ngập tràn móng hố
Đêm gió gào không ngủ đợi ngày lên
Phía trước chúng tôi thênh thang
Những miền đất nghìn năm thức đợi
Xin gửi những công trình ở lại
Khi cánh chim làm tổ bén hơi rồi
Đêm chia tay điện sáng át sao trời
Xúc động lắm hết cả lời diễn giải
Theo chúng tôi là găng tay, quả dọi
Linh kỉnh đồ nghề thước thợ dao xây
Ta bỗng nghe hạnh phúc chật đầy
Khi tia nắng mở vòm trời cao rộng
Khi mạch vữa đi vào cuộc sống
Niềm vui dăng đầy trong đôi tay.
Chọn nệm cho phòng ngủ
Với thời tiết hiện nay chọn một bộ nệm là cần thiết. Màu nệm được chọn ưng ý tốt nhưng thường ít được nhìn thấy những chiếc ga kín. Chính vì vậy chiếc ga giường là quan trọng đối với vẻ đệp bề ngoài của một nội thất. Thông thường có một ga giường, loại tốt, hình thức trang trí giả thổ cẩm, các loại hình bố trí cầu kỳ, màu sắc, chất vải dày. Loại chất vải thô, hoa nhung, họa tiết đôi chìm hoặc nổi có màu. Loại thứ ba là thể loại này ít và hiếm là chóng sạch và chất liệu này có ưu điểm tính chất mềm, dễ tạo dáng chọn mua vải may hay mua một bộ ga gối gường bạn nên lưu ý những gợi ý ở trên. Bạn cần lưu ý điều này đi theo bộ của ga gối là rèm cửa và ri đô … phải cùng chất vải, cùng tông màu thì mới tạo được một nội thất phòng ngủ hấp dẫn và gợi cảm. Bạn nên chú ý màu sắc của ga gối với ánh sáng phòng ngủ sao cho hợp lý. Không nên dùng ánh sáng vàng, đỏ tông nóng với bộ ga gối có tông lạnh hoặc ngược lại. Tuy nhiên cũng cần có những điểm nhấn khác tông gọi là điểm xuyết ví như tất cả là tông màu vàng nâu thì trên bộ ga gối của bạn nên có những họa tiết màu xanh ngọc sáng tạo cảm giác vui vẻ, yêu đời gây hưng phấn. Điều quan trọng nhất của nội thất phòng ngủ đạt yêu cầ là phải tạo cho gia chủ khi bước vào có cảm giác thoải mái, dễ chịu, ấm áp, sung mãn, của một gia đình hạnh phúc.
Mèo cười
Đối đáp giữa hai người đàn ông:
Khi nào thì cọp cười
Khi nói… Konica/
Khi nào thì sư tử cười
Khi nó có lương.
Khi nào thì mèo cười?
Khi nó có tiền boa!.
Văn minh đô thị
Đô thị từng ngày hồi sinh
Phố phường đua nhau mộc công trình nguy nga
Song riêng nếp sống vẫn già
Nhiều anh chỉ biết lợi ta, hại người
Xây nhà tầng lấn khoảng trời
Sườn ai rạn nứt bất cần
Móng ta cứ nện rần rần trêu ngươi
Rảo chân dạo bước mà coi
Kim Liên, Trung Tự…. nhiều nơi đục tường
Lồng treo như nhốt con dương
Nơm xòe, xích líp.. giương giương trên đầu
Rác xả bất kể nơi đâu
Gốc cây lữ khách giải sầu thải ra
Văn minh đô thị thế à?
Thoáng trông đã sờn da gà rét run.
Khách sạn nhiều sao
Một khách du lịch xem quảng cáo trên báo thấy có một khách sạn 5 sao, liền đến hỏi thuê phòng. Nhưng đến nơi thì thấy nóc nhà thủng lỗ chỗ, các tiện nghi của khách sạn rất kém, liền hỏi chủ khách sạn: Mái nhà thế kia mà ông lại quảng cáo là 5 sao à?
Chúng tôi quảng cáo thế là quá khiêm tốn đấy. Nếu như vào buổi tối, ông nìn lên nóc nhà thì còn thấy nhiều sao nữa kia.
PV – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

Sáng với tên gọi của Công ty

Đó là Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội. Năm 1998, Công ty đạt giá trị sản lượng là 57 tỷ đồng, tăng là 15,4% so với năm 1997, doanh thu là 49,6 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 1997. Trong việc kinh doanh của Công ty, 1 đồng vốn ngân sách làm ra là 6,49 đồng giá trị sản lượng, thu về là 0,52 đồng lợi nhuận. Mỗi lao động nộp vào ngân sách là 6,36 triệu đồng cho một năm. Bằng chính nội lực với 8 biện pháp đồng bộ do lãnh đạo Công ty triển khai, không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, đáp ứng yêu cầu tối đa của khách hàng, phấn đấu chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 nên Công ty được nhiều khách hàng tìm đến, kể cả những vùng sâu vùng xa như Hà Giang, Móng Cái… Trên đà phát triển, công ty đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để duy trì tốc độ tăng trưởng. Công ty vay 4,7 tỷ đồng ngân hàng, sử dụng quỹ khấu hao để lại 790 triệu đồng để đầu tư, trang bị, bổ sung thiết bị cho khối sản xuất công nghiệp và xí nghiệp thiết kế. Công ty đang hoàn tất, đánh giá thử theo tiêu chuẩn ISO 9001 với sự giúp đỡ của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các chuyên gia tư vấn nước ngoài, sẽ được chứng nhận vào quý 2 năm 1999. Để có được cả một chặng đường sáng như ngày nay, Công ty từng trải qua những mảng tối. Từ một đội vận hành của Sở Điện lực tách ra năm 1982, Công ty Hapulico ra đời với tổng vốn vẻn vẹn là 23 triệu đồng. Năm 1995, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đưa xí nghiệp sửa chữa ô tô Hà Nội với 150 Cán bộ công nhân viên không đủ việc làm, còn nợ tới 1,3 tỷ đồng đến hạn không đủ khả năng thanh toán sáp nhập vào, đặt lên vai Công ty một gánh nặng về tài chính mà Xí nghiệp sửa chữa ô tô để lại. Nhưng chưa hết, họa vô đơn chí hợp đồng kinh tế giữa Liên Xô và Việt Nam về cải tạo lưới điện là 12 triệu rúp không thực hiện được do Liên Xô tan rã, làm 230 lao động không có việc làm. Trước thử thách sống còn của Công ty, lãnh đạo đơn vị đã quyết định chuyển hướng. Ngoài công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, Công ty đã từng bước tổ chức sản xuất các thiết bị chiếu sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế, không phải nhập khẩu. Năm 1996, Công ty đã trả nợ được 1,3 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho hơn 200 lao động, chất lượng sản phẩm ngày một cao, lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng, của thành phố không cần nhập ngoại vật tư thiết bị. Tính đến năm 1995, vốn nhà nước cấp cho Công ty chỉ bằng 30% nhu cầu. Để có đủ vốn Công ty đã huy động từ trong đội ngũ công nhân viên Công ty bằng những cam kết thỏa thuận thấu tình đạt lý giữa lãnh đạo với người lao động. Nhờ đó, Tổng số vốn của Công ty do Cán bộ Công nhân viên đóng góp tính đến hết năm 1997 đã chiếm tới 7% trong số 24 tỷ đồng vốn huy động cho sản xuất. Đến nay Công ty đã sản xuất được 300 loại sản phẩm chiếu sáng khác nhau có 42 sản phẩm đạt huy chương vàng tại Hội chợ hàng công nghiệp, không ít sản phẩm đã cạnh tranh được với hàng ngoại mà giá thành chỉnh bằng 60% đến 70% giá các sản phẩm cùng loại, thu nhập của người lao động cũng tăng từ 450 nghìn đồng cho một tháng vào năm 1995 lên 900 nghìn đồng một tháng vào năm 1998. Sau 29 tháng hoạt động, đến nay Công ty cổ phần Hapulico đã gia công, sản xuất, cung ứng tới 70 nghìn chi tiết phục vụ hoàn chỉnh lắp ráp các sản phẩm chiếu sáng. Các sản phẩm riêng như đèn CS 06, đèn quả cầu, đèn ống trần dùng lắp đặt trong công viên, vườn hoa, khách sạn cùng nhiều công trình khác được khách hàng tin cậy. Hỏi về thành công của cổ phần hóa Công ty, ông Nguyễn Viết Tuyển giám đốc Công ty đánh giá: “Hai điều cơ bản dẫn đến thành công là việc làm cho người lao động, người mua cổ phần tin rằng đồng vốn họ bỏ ra có hiệu quả, và sự quyết tâm của lãnh đạo Công ty được dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa người sử dụng lao động và lao động. Nói về hướng phát triển sản xuất của đơn vị năm 1999, ông Nguyễn Viết Tuyển cho biết, Hapulico quyết tâm phấn đấu đưa giá trị sản lượng tăng 8,8% doanh thu tăng 7,1% và nộp ngân sách tăng là 34,3% so với năm 1998. Đến thời điểm này, sản phẩm của Hapulico đã được công nhận là hàng thay thế hàng nhập khẩu, hiện đang được sử dụng ở 100 đô thị trong toàn quốc và một số khu công nghiệp, bước đầu đã xuất khẩu ra nước ngoài. Điểm sáng Hapulico đã và đang tỏa sáng trong sắc xuân ấm áp, lung linh, tỏa lan trong ánh đèn nên mỗi hàng cây góc phố, mọi nẻo đường thủ đô, công viên, chắc sẽ còn sáng mãi như chính tên gọi Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị Hapulico thủ đô trên đường phát triển văn minh hiện đại.
Văn Phúc – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 10 (51)1999.

CE 4.0 Chương trình lập dự, quyết đoán

CE 4.0 là chương trình lập dự toán quyết toán trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi… dựa trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật 56 do Bộ xây dựng ban hành ngày 30 tháng 3 năm 1994. Chương trình được xây dựng với sự giúp đỡ của Viện kinh tế – Bộ xây dựng nhằm tạo ra cho người lập dự toán, quyết toán hay kiểm tra một công cụ hiệu quả nhất và dễ sử dụng. Chương trình được thiết kế với giao diện hoàn toàn bằng tiếng việt chạy trong môi trường Windows với hệ thống menu, thanh công cụ và chức năng kéo thả bởi chuột nên rất thuận tiện cho sử dụng và in ấn. CE 4.0 đã và đang được sử dụng để tính toán và kiểm định trong rất nhiều cơ quan quản lý về Xây dựng cơ bản, các công trình tư vấn thiết kế, thi công… trên khắp cả nước. Một số chức năng, cơ bản của CE 40. Nhập vào sửa dữ liệu nhập CE 40 cho phép nhập số liệu nhanh chóng thuận tiện theo các mã hiệu chuẩn của định mức 56 hay đơn giá. Trong trường hợp không nhớ mã hiệu người sử dụng có thể nhập số liệu trên cơ sở tra cứu công việc theo các Chương mục có trong định mức. CE 40 cho phép người sử dụng nhập và tính tiên lượng theo nhiều cách khác nhau, sửa chữa các dữ liệu trực tiếp trong cửa sổ dự đoán. Tính toán chỉ với các thao tác đơn giản chương trình sẽ tự động tính toán và tạo ra các bảng dự toán, theo yêu cầu người sử dụng. Tốc độ tính toán nhanh, kết quả chính xác một trong những ưu điểm vượt trội của CE 4.0 so với các chương trình dự toán khác.
Trung Quốc cấm đốt than vì một môi trường trong sạch
Ngày 18 tháng 12, vừa qua chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đốt than và công bố các tiêu chuẩn mới áp dụng đối với các loại phương tiện giao thông nhằm giảm tới mức tối đa ô nhiễm môi trường. Đây là bước đi ban đầu của chính phủ nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm đang có nguy cơ gia tăng hiện nay ở Trung Quốc. Theo số liệu thống kê, hầu hết các hộ gia đình tại các khu nhà cao tần ở Bắc Kinh đều sử dụng các lò đốt sử dụng than làm nhiên liệu, gây ô nhiễm lớn môi trường sinh thái. Ông Wang Wuangtao, phó thị trưởng Bắc Kinh cho biết Trung Quốc được ngân hàng thế giới xếp vào diện trong số các nước đang phát triển có mức độ ô nhiễm môi trường đô thị cao nhất. Bởi vậy chương trình 19 điểm là động lực mang tính khả thi nhằm làm trong sạch bầu không khí thủ đô và các vùng phụ cận. Theo quy định này, các loại nồi hơi nhỏ ở các nhà máy trong khu vực thành phố sẽ chuyển sang dùng các loại nhiên liệu sạch như khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, còn các nhà máy lớn hiện đang có các loại nồi hơi công suất cao dùng than sẽ phải thay đổi dùng nhiên liệu than có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sản sinh ít khói và sulfur dioxide. Các dự án mới sẽ không dùng các thiết bị đi từ than và phải bắt buộc nhập khẩu khí thiên nhiên ở các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Thành Hạ để làm nguyên liệu thô. Văn bản này còn quy định cụ thể về mức phát tán của các phương tiện giao thông nhằm giảm tối đa tới 80% lượng Nitrogen oxide phát tán vào môi trường không khí.
Tin kinh tế
Trong năm 1998, đã có 12.201 doanh nghiệp Thái Lan phải đóng cửa với số vốn đăng ký trên 31,93 tỷ bạt. Những ngành có số doanh nghiệp đóng cửa nhiều nhất là bán buôn, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh tài chính, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng…
Bộ trưởng môi trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã cam kết tăng cường hợp tác đối phó tình trạng ô nhiễm và hủy hoại môi trường khu vực Đông Bắc Á do sự phát triển kinh tế nhanh chóng gây ra.
Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ và 16 nhà lãnh đạo các ngân hàng Trung ương quốc tế khác nhóm họp ở Hồng Kông đã nhất trí cho rằng châu Á đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng không được phép làm chậm lại những cải cách quan trọng trong khu vực ngân hàng.
PV – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 3 (44)1999.

Độc đáo chùa Cổ Lễ

Chùa Cỗ Lễ – Nam Định là một di tích lịch sử văn hóa, một thắng cảnh nổi tiếng ở vùng đồng bằng sông Hồng. Từ thành phố Nam Định, qua cầu treo trên sông Đào, theo đường số 21 đi khoảng 15 km rẽ phải sẽ tới chùa Cổ Lễ. Chùa nằm trên khu đất rợp bóng cây, có quy mô kiến trúc rộng lớn hài hòa, với dòng sông nhỏ, cây cầu cong duyên dáng bắc ngang và tháp cổ lung linh soi bóng mặt hồ. Ngôi chùa cổ đã có từ lâu, ngoài thờ Phật, chùa còn thờ thiền sư thời Lý Nguyễn Minh Không và nhiều vị thánh khác. Tương truyền Nguyễn Minh Không là người sáng lập chùa này. Ông vốn làm nghề đơm đó, quê ở làng Diêm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm 29 tuổi, ông theo đạo phật và trở thành thiền sư nổi tiếng chữa bệnh cứu người. Chính ông đã chữa cho vua Lý Thần Tông năm 1128 đến năm 1138, khởi lệnh mọc lông hóa hổ nên ông được người đời ca tụng. Theo sử sách lưu truyền tác giả thiết kế ngôi chùa là hòa thượng Phạm Quang Tuyên, người có uy tín, có kiến thức vô cùng uyên bác. Chùa Cỗ Lễ xây không cần xi măng, sắt thép mà chỉ dùng gạch, vôi, mật, muối, giấy bản… là những vật liệu dân gian xây dựng cổ truyền. Tuy vậy, ông đã khéo léo kết hợp yếu tố kiến trúc dân gian truyền thống với kiến trúc gần gũi kiểu gô tích của châu u, tạo cho chùa có kiến trúc vừa cổ kính, vừa mang dáng dấp hiện đại, bề thế uy nghi. Trước chùa là tháp Cửu phẩm Liên Hoa được xây năm 1926 đến năm 1927 thì hoàn thành. Vẻ đẹp của tháp làm ta thán phục bàn tay tài hoa của những người thợ xây dựng từ xa xưa. Tháp có 12 tầng và một tầng đế. Toàn bộ tháp được đặt trên lưng một con rùa lớn nằm ở giữa hồ nước vuông đầu rùa hướng vào chùa. Bốc góc hồ đắp 4 núi giả khá lớn, mỗi núi có một tượng voi to như voi thật áp liền vào núi. Tháp cao 32 mét và có 8 mặt, các cạnh tháp đặt hình rồng uốn khúc uyển chuyển, còn mái tháp cong đều, hơi nhỏ tạo dáng thanh thoát. Lòng tháp xây cầu thang xoáy trôn ốc lên đến đỉnh tháp, đặt bàn thờ Phật. Nhìn tổng thể trông giống tháp Chàm, nhưng thực ra đó là một ngôi tháp cao, kiến trúc độc đáo, hiếm có trong các tháp cổ Việt Nam. Từ khu tháp, du khách khả bộ qua cây cầu công xinh xắn sẽ tới Phật giáo hội quán với cấu trúc mái vòm cao, trên nóc mái có đầu đao cong vút tựa vầng trăng khuyết, ở 4 góc đắp mặt hồ phù. Bên trái Hội Quán là dãy nhà ba gian thờ Trần Hưng Đạo là Đại khoa Đào Sư Mỗ, Đào Toàn Mỗ người làng cổ Lẽ. Ở đây còn giữ được tấm bia ghi lại công đức của hai ông do Ngô Thế Vinh soạn năm 1856. Nhà phía trước bên trái thờ Liễu Hạnh, một trong bốn vị Tứ bất tứ của người Việt xưa. Qua khu Phật giáo Hội quán, bước tới hai cầu giả núi có mái che đến Thượng điện chùa. Chính giữa sân chùa, trên một gò đất vuông vắn có tường hoa bao quanh đặt một quả chuông bằng đồng nặng 9 tấn được chạm khắc hình cánh hoa sen, thủy ba tinh tế. Chùa cũng có cấu trúc mái vòm, trên trần trang trí nhiều họa tiết hoa văn mềm mại, rực rỡ. Bên dưới ở điện thờ chính có tượng Phật bằng gỗ cao 4 mét sơn son, thếp vàng khá đẹp thể hiện trình độ điêu khắc tài hoa của những nghệ nhân xưa. Hai bên thượng điện chùa là hai dãy bia và hai dải vũ. Sau thượng điện là nhà khách, nhà tổ thờ hòa thượng Phạm Quang Tuyên. Hiện chùa Cỗ Lễ còn lưu giữ nhiều hiện vật quý hiếm như quả chuông đồng cổ, bốn thuyền để thi trong các dịp lễ hội và lá cờ hai mặt mang dòng chữ Nam thiên thánh tổ, Lý triều Quốc Sư. Những hiện vật trên càng làm tăng thêm giá trị lịch sử của danh thắng này. Hàng năm, hội chùa cổ Lễ được mở từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 âm lịch, tổ chức lễ giáng kinh và nhiều trò chơi đấu vật, đua thuyền… thu hút nhiều du khách thập phương.
Bạch Dương – xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 3 (44)1999.