Một cá nhân có thể làm thay đổi tích cực thế giới

Một cá nhân có thể làm thay đổi tích cực thế giới. Đức Phật là đại diện tiêu biểu. Rồi tới Chúa Giê – su!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *