Ahihi 6 tháng rồi mà mãi chưa chịu học ngồi hả con zai

Ahihi 6 tháng rồi mà mãi chưa chịu học ngồi hả con zai ??? Lớn nhanh bố cho đi học lái ô tô ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *