Ngồi thì chưa vững nhưng mà nhất định fai vừa ngồi vừa quay bên nọ bên kia cơ

Ngồi thì chưa vững nhưng mà nhất định fai vừa ngồi vừa quay bên nọ bên kia cơ??? #BỐNG7m5d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *