Tổng mức vốn đầu tư của dự án

3. Tổng mức vốn đầu tư của dự án

Tổng mức vốn đầu tư của một dự án (gọi tắt là tổng mức đầu tư) là toàn bộ chi phí đầu tư và xây dựng và là giới hạn chi phí tối đa của dự án được xác định trong quyết định đầu tư. Tổng mức dầu tư được phân tích, tính toán và xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư của dự án). Nội dung của tổng mức đầu tư gồm:

a)  Vốn cho chuẩn bị đầu tư như:

– Điều tra. khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, nghiên cứu khả thi;

–     Lập báo cáo đầu tư và xin phép đầu tư xây dựng

–     Chi phí thám định dự án.

b)  Vốn chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư gồm các khoản chi phí:

–     Dàn xếp vẻ vốn (áp dụng cho dự án vay vốn nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận);

–   Đấu thầu thục hiện dự án và xét thầu;

– Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ quản lý, giám sát, tư vấn xây dựng;

–   Chuyển giao công nghe, hỗ trợ kỹ thuật ban đầu;

– Khảo sát thiết kế xây dựng;

Thiết kế, thẩm định thiết kế;

– Lập tổng dự toán, thẩm định tổng dự toán;

–   Đền bù giải phóng mặt bằng;

–  Thực hiện tái định cư có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của dự án (nếu có);

–   Chuẩn bị mặt bằng.

c) Vốn thực hiện đầu tư gồm:

–   Chi phí thiết bị;

– Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị;

–   Các chi phí khác:

+ Sử dụng mặt đất, mặt nước;

+ Đào tạo;

+ Lập phương án phòng cháy, nổ theo quy định về phòng cháy, chữa cháy.

d) Chi phí chuẩn bị sản xuất gồm: chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công để chạy thử không tải và có tải trừ đi giá trị sản phẩm thu hồi được.

e) Nghiêm thu;

f) Lãi vay của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện đầu tư được xác định thông qua hợp đồng tín dụng;

g) Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối vói dự án sản xuất) do Bộ Tai chính quy định;

h) Chi phí bảo hiểm công trình theo quy định của Bộ Tài chính;

i)  Dự phòng;

k) Quản lý dự án;

I) Các khoản thuế theo quy định;

m) Thẩm định phê duyệt thiết kế.

Một số dự án nhóm A có yêu cầu đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép, tổng mức đầu tư còn bao gồm các chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án. Mức chi phí do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng dự án.

 1. Tổng dự toán công trình

Tổng dự toán công trình là tổng chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình. Tống dự toán công trình bao gồm: chi phí xây lắp. chi phí thiết bl (gồm thiết bị công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn cẩn sản xuất, gia công (nếu có) và các trang thiết bị khác phục vụ cho sản xuất, làm việc, sinh hoạt), chi phí khác và chi phí dự phòng (gồm có dự phòng do yếu tố trượt giá và dự phòng do khối lượng phát sinh).

Các khoản mục chi phí trong tổng dự toán cổng trình gồm những nội dung chính sau:

a) Chi phí xây lắp

b) Chi phí thiết bị

c)  Chi phí khác: Do đặc điểm riêng biệt của khoản chi phí này nội dung của từng loại chi phí được phân theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng. Cụ thể là các chi phí khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: giai đoạn thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

 1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

–    Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

–    Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

–    Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước:

–    Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều

nguồn vốn.

Nội dung vốn đầu tư của dự án

kiến trúc;

+ Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;

+ Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

–           Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

–     Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vỏn và khá năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cáu thu hồi vốn; các chí tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cúa dự án.

c2. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

 1. Nội dung thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và bản vẽ, báo đảm thế hiện được các phương án thiết kế, là ọãn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
 2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở gồm các nội dung:

–     Đặc điểm tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến: phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ:

–     Kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;

–     Mô tá đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình;

–     Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

 1. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, gồm:

–     Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;

– Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

–     Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

–     Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bán vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình.

2.2.1.   Vốn đầu tư của dự án và các nguồn vốn

 1. Khái niệm về vốn đầu tư của dự án

Vốn đầu tư nói chung, vốn đầu tư của dự án nói riêng là số tiền bỏ ra nhằm tăng cường tài sản cố định của tất cả các ngành sản xuất vật chất và không sản xuất vật chất thuộc nền kinh tế quốc dân.

Mục đích của vốn đầu tư nhằm thoả mãn đầy đủ nhất nhu cầu thường xuyên tăng lên và sự phát triển toàn diện trong xã hội, bằng cách phát triển không ngừng với nhịp độ nhanh nền sản xuất xã hội, phân bố hợp lý sức sản xuất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, không ngừng nâng cao năng suất lao động, góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

 1. Nội dung vốn đầu tư của dự án

Tuỳ cách quan niệm mà người là phân vốn đầu tư của một dự án ra thành năm, ba hay hai khoản.

a) Nếu quan niệm vốn đầu tư gồm năm khoản thì đó là:

–     Vốn đầu tư xây dựng áo bao che của công trình (thường gọi  là vốn đầu tư cho phần vỏ kiến trúc);

–     Vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất theo thiết kế lần đầu trang bị cho công trình xây dựng (thường gọi là vốn đầu tư ruột thiết bị);

–     Vốn đầu tư lắp đặt máy móc thiết bị;

–     Vốn đầu lư mua sắm công cụ, dụng cụ sản xuất, phụ tùng thay thế theo thiết kế lần đầu đi đồng bộ vài máy móc thiết bị;

–     Vốn (hoặc chi phí) kiến thiết cơ bản khác.

b)    Theo tính chất của công việc xây lắp người ta quan niệm vốn đầu tư gồm ba khoản:

+ Vốn dầu tư xây lắp là số vốn đầu tư cho phần xây dựng vỏ kiến trúc và vốn đầu tư cho phần lắp đát máy móc thiết bị.

+ Vốn đầu tư mua sắm là số vốn đầu tư cho phần mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ và dụng cụ sân xuất theo thiết kế lần đầu trang bị cho nhà máy.

+ Vốn (hoặc chi phí) kiến thiết cơ bản khác.

c)    Theo khả năng tạo ra sản phẩm cho nền kinh tế quốc dân, người ta phân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ra hai loại:

–     Vốn đầu tư tích cực (vì nó góp phần trực tiếp trong việc tạo ra sản phẩm cho nền kinh tế quốc dàn) đó là vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ và dụng cụ sản xuất, phụ tùng thay thế.

– Vốn đẩu tư tiêu cực (vì nó không góp phần trực tiếp trong việc tạo ra sản phẩm cho nền kinh tế quốc dân) đó là vốn đầu tư cho phần xây dựng ví) kiến trúc, vốn đầu tư cho phần lắp đặt máy móc thiết bị và vốn đầu tư (chi phí) kiến thiết cơ bản khác.

Nội dung chính của dự án đầu tư

Người có thẩm quyển quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình và quyết định đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dể người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

 1. Khi đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư xây dựng công trình không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế – kỹ thuật mà chỉ cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.
 2. Đối   với các dự án nhóm B chưa có trong quy hoạch kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì trước khi lập dự án phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch.
 3. Các dự án quan trọng quốc gia phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư; các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư.
 4. Nội dung chính của dự án đầu tư

Tuỳ từng dự án đầu tư chủ đầu tư phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình. Nội dung từng phần được quy định như sau:

 1. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình

Đối với các dự án quan trọng quốc gia thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư.

Đối với dự án nhóm A không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành để xem xét, bổ sung quy hoạch theo thấm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Vị trí quy mó xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thấm quyền phê duyệt; nếu chưa có trong quy hoạch xây dựng thì phải được úy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

Nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

–   Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi và khó khăn; chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia nếu có;

–    Dự kiến quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; dự kiến về địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng đất:

–  Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng tái định cư nếu có; các ảnh hướng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy nổ. an ninh, quốc phòng;

–  Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư nếu có.

b. Xin phép đầu tư xây dựng công trình

Chú đầu tư có trách nhiệm gửi Báo cáo đầu tư xây dựng công trình tới Bộ quản lý ngành, bộ quan lý ngành là cơ quan đầu mối giúp Thú tướng Chính phủ lấy ý kiến của các bộ. ngành, địa phương liên quan, tổng hợp và để xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn lấy ý kiến: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, Bộ quản lý ngành phải gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được để nghị, cơ quan được hói ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý cúa mình. Trong vòng 7 ngày sau khi nhận được văn bản trả lời theo thời hạn trên, Bộ quản lý ngành phái lập báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo trình Thú tướng Chính phủ bao gồm: Tóm tắt nội dung Báo cáo đầu tư, tóm lát ý kiến các Bộ, ngành và đề xuất ý kiến về việc cho phép đầu tư xây dựng công trình kèm theo bản gốc vãn bản ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan,

 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình

Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sớ của dự án.

c 1. Nội dung phần thuyết minh của dự án

– Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất; kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liêu và các yếu tố đầu vào khác.

–   Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm cồng trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

–    Các giải pháp thực hiện bao gồm:

+ Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;

+ Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu

Mục đích, yêu cầu của quản lý đầu tư xây dựng

Chương 2

MỘT SỔ VẤN ĐỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2.1.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến Iược và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kì để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Sử dụng các nguồn vốn đầu tư do Nhà nước quản lý đạt hiệu quả cao nhất, chống tham ô, lãng phí.

Bảo đảm xây dựng theo quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đáp ứng yêu cầu bền vững, mĩ quan, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong xây dựng, áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng và thời hạn xây dựng với chi phí hợp É, thực hiện bảo hành công trình.

2.2.   ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.2.1.     Khái niệm, phản loại, trình tự lập và nội dung chính của dự án đầu tư

 1. Khái niệm

Hoạt động đầu tư nói chung là hoạt động bỏ vốn vào các lĩnh vực kinh tế xã hội để thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau.

Hoạt động đầu tư trong xây dựng thường gồm hai hình thức:

–          Đầu tư cơ bản là hoạt động đầu tư để tạo ra các tài sản cố định đưa vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội nhằm thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau;

Xét tổng thể hoạt động đầu tư nào cũng cần phải có tài sản cố định. Để có được tài sản cố định, chú đầu tư có thể thực hiện bằng nhiều cách: xây dựng mới, mua sắm. đi thuê..;

–          Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động đầu tư thực hiện bằng cách tiến hành xây dựng mới tài sản cố định.

Xây dựng cơ bản là một khâu trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Kết quả của hoạt động xây dựng cơ bản (khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đăt…) Ià tạo ra tài sán cô

định có một năng lực sản xuất và phục vụ nhất định, bằng các hình thức xây dựng mới xây dựng lại, khôi phục và mở rộng cắc tài sản cố định của nền kinh tế quốc dân thuộc các lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như phi sản xuất vật chất.

Dự án là tập hợp những để xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào dó. Dự án bao gồm dự án dầu tư và dự án không có tính chất đầu tư.

Dự án đầu tư ỉà tập hợp nhũng để xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đổi tượng nhất định nhầm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định.

 1. Phán loại dự án đầu tư

Các dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là dự án) được phân loại như sau:

 1. Theo quy mô và tính chất: dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư; các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, c.
 2. Theo nguổn vốn đầu tư:

–   Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

–   Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước:

–   Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

–   Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.

 1. Trình tự lập dự án đầu tư

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê các tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây đựng công trình hoặc dự án đầu tư. Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phái tổ chức lập dự án để làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, trừ những trường hợp sau đây:

 1. Công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình gồm:

Khi đầu tư xây đựng các công trình sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt:

–     Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

–     Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung của Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xúy dựng công trình thực hiện theo quy định trong Luật Xây dựng.

Khái niệm về công nghiệp hoá xây dựng

1.7.1. Khái niệm về công nghiệp hoá xây dựng

Công nghiệp hoá xây dựng là quá trình biến sản xuất xây dựng được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công là chính thành quá trình sản xuất xây dựng được thực hiện bằng phương pháp sản xuất đại công nghiệp. Đặc trưng của công nghiệp hoá bao gồm:

–    Trịnh độ cơ giới hoá cao quá trình thi công và vận chuyển kết hợp với tự động hoá.

–    Công xưởng hoá sản xuất vật liệu,

–   Phương pháp thi công tiên tiến.

–  Tiêu chuẩn hoá, thống nhất hoá và định hình hoá các giải pháp xây dựng.

Trình độ tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế xây dựng tiên tiến.  Các hình thức tập trung hòa, liên hiệp hoá trong xây dựng phát triển cao hơn.

Tạo thành một hệ thống công nghiệp khép kín giảm bớt sự ảnh hưởng của thiên nhiên.

Công nghiệp hoá xây dựng một mặt gắn liền với mặt kỹ thuật về cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, điện khí hoá và hoá học hoá, mặt khác phải gắn liền với việc hiện đại hoá tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế, chú ý tới nhân tố con người và môi trường.

Công nghiệp hoá xây dựng không chỉ bó hẹp trong phạm vi phát triển ngành xây lắp, mà còn phải gắn liền với việc phát triển các ngành khác như vật liệu và kết cấu xây dựng, máy xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng, cung ứng xây dựng, đào tạo và phục vu xây dựng, tài chính, ngân hàng và thông tin xây dựng.

1.7.2.Các hình thức công nghiệp hoá xây dựng

Hiện nay có ba hình thức công nghiệp hoá xây dựng:

 1. Hình thức đúc xây tại chỗ (công nghiệp hoá hở)

Theo hình thức này mọi công việc hình thành kết cấu xây dựng đều tiến hành tại thân công trình (chủ vếu là công tác thi công bê tông toàn khối và xây tường tại chỗ).Trình độ cơ giới hoá xây dựng có thể đạt cao nhờ các máy móc và thiết bị thi công, trình độ tổ chức thi công cao.

Ưu điểm của hình thức công nghiệp hoá hở là không phải đầu tư để xây dựng các nhà máv chế tạo cấu kiện đúc sẵn. Đảm bảo độ bền chắc tổng thể của công trình cao hơn do không có mối nối. Linh hoạt hơn trong việc tạo ra hình dáng cho công trình. Chi phí vận chuyến và chi phí xây dựng công trình có thể rẻ hơn.

Nhược điểm của hình thức công nghiệp hoá hở là nó bị ảnh hưởng nhiều của thời tiết. Thời gian xây dựng kéo dài. Số lượng lao động sử dụng ở công trường lớn, số lượng lao động và nang bị máy móc thi công trên công trường lớn hơn, đòi hỏi trình độ tổ chức sản xuất cao. Hao hụt vật liệu lớn hơn so với phương pháp thi công công nghiệp hoá kín và khó cải thiện điều kiện lao động xây dựng, dễ làm bẩn môi trường khu vực xây dựng.

 1. Hình thức công nghiệp hoá xây dựng kiểu kín

Theo hình Ihức này phần lớn công việc hình thành kết cấu xây dựng đều được chê tạo sẵn ở nhà máy hoặc có thể chế sẵn ớ gần chân công trình nhờ các thiết bị lưu động. Do đó quá trình sản xuất xây dựng tại hiện trường chỉ chuyên thực hiện lắp ghép các cấu kiện đã được chế tạo sẵn trong nhà máy với trình đô cơ giới hóa cao. Các kết cấu dược chế tạo sẵn ở đây có thể là bé tông cốt thép, gỗ, kết cấu thép. Mức cơ giới hoá ở hình thức này thường cao.

So với hình thức công nghiệp hoá kiểu hở, hình thức công nghiệp hoá kiểu kín có các ưu nhược điểm sau.

ưu điểm: rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường do giảm bớt thời gian ngừng kỹ thuật và giảm bớt khối lượng công việc phải làm ở hiện trường thi công. Khắc phục đến mức cao nhất sự ảnh hưỏng của thời tiết, do đó quá trình xây dựng được tiến hành chủ .động hơn. Cải thiện điều kiện lao động xây dựng. Làm cho điều kiện sản xuất xây dựng ngày càng sát gần với điều kiện sản xuất ổn định trong nhà máy và tăng năng suất lao động, tiết kiệm giá thành.

Nhược điểm: Phải đầu tư lớn để xây dựng các nhà máy chế tạo cấu kiện đúc sẵn. Phải mua sắm những phương tiện đặc biệt đé vận chuyển cấu kiện và chi phí vận chuyển đến chân công trình có thể lớn hơn. Độ bền chắc tổng thể của công trình kém hơn phương pháp thi công tại chỗ. Hạn chế tính linh hoạt trong việc tạo hình thù công trình và nhu cầu linh hoạt của thị trường.

 1. Hình thức kết hợp

Theo hình thức này phương pháp thi công công trình chủ yếu vẫn tiến hành ngoài hiện trường theo khuynh hướng công nghiệp hoá hở nhưng có kết hợp việc sử dụng một số cấu kiện lắp ghép mà không ảnh hướng đến chất lượng công trình. Hiện nay hình thức này được áp dụng phổ biến.

ở nước ta hiện nay, kết câu chế sẩn để lắp ghép được dùng phổ biến cho sản xuất đường ống dẫn nước, cột điện, các kết cấu khung chịu lực của các loại nhà.

Ở các nước tư bản thường dùng phượng pháp lắp ghép cặc kết cấu đúc sẵn cho việc xây dựng hàng loạt các loại nhà rẻ tiền cho người nghèo, hoặc cho các kết cấu khung bê tông cột thép chịu lực, hoặc công trình lắp ghép bằng kết cấu thép.

Ưu, nhược điểm của hình thức này là kết hợp được các ưu điểm của hai phương pháp trên và khắc phục được các nhược điểm tương ứng.

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế do áp dụng kết cấu và vật liệu mới

bị tăng lên. Mặt khác nếu chi phí bất biến tính cho một đơn vị sản phẩm làm ra trong thời đoạn đang xét thì nó lại trở thành chi phí biến đổi.

–  Chi phí khả biến (biến phí) tính cho một thời đoạn là loại chi phí thay đổi, phụ thuộc vào khối lượng công tác xây lắp làm ra trong thời đoạn đó. Ví dụ: chi phí vật liệu, nhân công theo lương sản phẩm, năng lượng, sử dụng máy thi công v.v… Nhưng chi phí khả biến tính cho một đơn vị sản phẩm thì nó lại là chi phí bất biến (đó là định mức vật tư hay chị phí định mức).

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất bẽ tông đúc sản với khối lượng sàn xuất từ 1300 + 1700 m3 bê tông với các phương án sản xuất cho ở bảng (2.1) như sau:

Xem hình 1.3 ta thấy vói quy mô sản xuất từ 1300 – 1700m3 thì phương án 2 có giá thành nhỏ nhất.

1.5.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế cho ứng dụng công cụ lao động mới Trong trường hợp tổng quát: hiệu quả kinh tế cho úng dụng công cụ lao đông mới . được do bằng mức tiết kiêm tổng chi phí quy đổi của phương án và hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án kỹ thuật mới, xác định theo công thức sau:

Trong đó: F d – tổng chi phí quy đổi tính cho 1 đơn vị sản phẩm của phương án;

zđ – giá thành 1 đơn vị sản phẩm làm ra của máy;

H hệ số hiệu quả so sánh của Ngành xây dựng;

vđ – suất vốn đầu tư để mua sắm máy móc thiết bị hoặc giá máy tính trên một đơn vị sản phẩm;

Hn – hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án mới;

Sn – số lượng sản phẩm thu được do áp dụng cổng cụ lao động mới;

–  tổng chi phí quy đổi của phương án trước và sau khi úng dụng công cụ lao động mới.

1.5.3. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế do áp dụng kết cấu và vật liệu mới

 1. Tính tổng chi phí tính toán của công tác xây lắp

F = <z ± Hr) + Exd.Vxd.T rf Ev.Vv + C.Th                            (1.31)

Trong đó: FI tổng chi phí tính toán của công tác xây lắp sử dụng vật liệu, kết cấu mới đang xét; z – giá thành công tác xây lắp;

Exd – hệ số hiệu quả tiẽu chuẩn của Ngành xây dựng;

Ev – hệ số hiệ.u quả tiêu chuẩn của Ngành vật liệu xây dựng;

c – chi phí sử dụng sản phẩm xây dựng;

Th – thời kỳ tính toán chỉ phí sử dụng, (thường lấy bằng thời hạn thu hồi vốn đầu tư);

Vxd – vốn đầu tư (kèm theo vốn lưu động cần thiết) của tổ chức xây dựng:

Vv – vốn đẩu tư cho việc xây dụng nhà máy sản xuất cấu kiện và vật liệu đang xét;

Trong đó: v01 vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu, cấu kiện mới;

A – khối lượng cấu kiện; vật liệu cung cấp cho phương án xây dựng đang xét;

N – công suất sản xuất năm của nhà máy.

Hr – hiệu quả (hạy thiệt hại) do rút ngắn (hay kéo dài) thài gian xây dựng 1 của phương án đang xét với phương án cơ sở;

Trong đó: Bd – chi phí bất biến của phương án có thời gian xây đựng dài hơn, xác định trong dự toán công tác xây lắp;

Td – thời gian thi công của phương án có thời gian xây dựng dài hơn;

Tn – thời gian xây dụng của phương án có thời gian xây dụng ngắn han.

Nếu phương án đang xét có thời gian xây dựng ngắn hơn so với phương án cơ sở thì trị số H,. phải lấy (-) và ngược lại.

2. Hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án vật liệu, kết cấu mới

Trong đó: F1, F2 – tổng chi phi tinh toán một đơn vị công tác xây lắp của phương án 1 và 2;

– Sn2 – khối lượng công tác xây lắp thực hiện trong năm của phương án 2.

1.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÚNG ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỤNG

Các phương pháp chung đánh giá, so sánh các phương án ứng dụng khoa học – công nghệ trong xây dựng gồm:

–  Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án

–  Phương pháp giá trị – giá trị sử dụng

-Phương pháp dùng một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp kết hợp vòi một hệ chỉ tiêu bổ sung

– Các trường hợp so sánh riêng rẽ theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

(Nội dung mục 1.6 này được trình bày cụ thể trong mục 3.6)

 

phương pháp xác định hạ giá thành

vài sơ đồ bố trí không gian và sự di chuyển nhất định đã được thiết kế trước để thực hiện một quá trình xây lắp công trình.

Tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng là sự không ngừng hoàn thiện và đổi mới công nghệ để ứng dụng vào sản xuất xây dựng tạo ra hiệu quả lớn nhất.

Các bộ phận của công nghệ có liên quan đến việc chuyển giao công nghệ bao gồm:

–  Phần cứng là toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ được sử dụng trong công nghệ, giữ vai trò quan trọng.

–    Phần mềm giữ vai trò quyết đinh là:

+ Con người tương ứng với một trình độ nghề nghiệp nhất định sử dụng nó.

+ Những thông tin công nghệ: tri thức, khái niệm, công thức, quy trình, kinh nghiệm được tích luỹ hoặc nhũng bản quyển công nghiệp.

+ Yếu tố về mặt tổ chức đó là sự liên kết phối hợp tất cả các yếu tố để thực hiện được công nghệ đó.

1.5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐẦU TƯ KỸ THUẬT MỚI

1.5.1.  Phương pháp xác định mức hạ giá thành

Ta cần chia nội dung chi phí trong giá thành thành hai nhóm là nhóm chi phí cố định và nhóm chi phí biến đổi.

Gọi:     Ztg – tổng giá thành sản phẩm sản xuất hàng loạt trong năm;

z – giá thành một đơn vị sản phẩm;

p – chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm;

F – chi phí cố định của doanh nghiệp trong năm;

n – số lượng sản phẩm sản xuất trong năm của doanh nghiệp.

Nhận xét: đồ thị của hàm z biểu thị một đường hypecbol vuông góc, với đường tiệm cận là z = p, nên khi số lượng sản phẩm tăng rất nhiều (ứng với thời kỳ sản xuất hàng loạt) thì giá thành một đơn vị sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào chi phí biến đổi p, vì vậy muốn hạ giá thành sản phẩm phải tìm cách hạ thấp chi phí biến đổi. Nếu chia đồ thị làm ba vùng:

–  Vùng I: (giai đoạn sản xuất đơn chiếc) đenta n1 nhỏ mà ddenta Z1 lớn, sản phẩm tăng ít nhưng giá thành hạ được nhiều, nên hạ giá thành bằng cách tăng số lượng sản phẩm.

-Vùng II: (giai đoạn chuyển tiếp) An2 và AZ2 không có mối quan hệ rõ rệt, nghĩa là việc hạ giá thành sản phẩm và việc tăng số lượng sản phẩm không theo quy luật nhất định.

– Vùng III: (giai đoạn sản xuất hàng loạt), An, lớn nhưng AZ3 nhỏ, nghĩa là số lượng sản phẩm tăng rất nhiều nhưng giá thành sản phẩm hạ ít. Do vậy muốn hạ giá thành, thì ngoài việc cần tãng số lượng sản phẩm lên rất nhiều, còn phải nghĩ cách giảm chi phí biến đổi P.

Trường hợp có nhiều phương án cần , so sánh, ta có thể tiến hành như sau:

Giả thiết có 2 phương án với z, = P|I1 + Fj * 7j2 = P2n + F2, ta cần tìm điểm sản lượng cân bằng ký hiệu lànn.

Do P| khác P2 và Fị khác F2 nên 2 đường thẳng Zj(n) và z 2(n) giao nhau tại điểm nn, điểm nn tìm ra từ công thức sau:

Xác định được giá trị Z](nn) và Z2{.nt), từ đó chọn phương án có giá thành nhỏ hơn.

Xem hình 1.2 ta thấy:

Với quy mô sản xuất từ 0 —» nn thì phương án 1 có giá thành nhỏ hơn, (tốt hơn);

Với quy mô sản xuất từ nn -»00 thì phương án 2 có giá thành nhỏ hơn, (tốt hơn).

– Chi phí bất biến(chi phí cố định hay định phí) của doanh nghiệp trong một thời đoạn (thường là một năm) là loại chi phí không thay đổi, không phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong năm. Ví dụ chi phí cho bộ máy quản lý, lãi trả nợ dài hạn, chi phí khấu hao tài sản cố định v.v… Tính bất biến ở đây chỉ là tương đối và giữ nguyên trong một khoảng quy mô khối lượng sản phẩm nhất định trong năm. Trong thực tế khi khối lượng sản xuất trong một năm tăng lên thì mức chi phí bất biến cũng có thể

 

Các chỉ tiêu trình độ áp dụng lắp ghép

xây dựng. Tại hiện trường xây dụng người ta chỉ tiến hành công tác đất, công tác lắp và công tác hoàn thiện.

Quá trình áp dụng cấu kiện lắp ghép trải qua giai đoạn:

 • Lắp ghép bộ phận: chỉ có một số cấu kiện đơn giản được thi công bằng phương pháp láp ghép, như móng, cột, dầm, sàn, lanh tô.. Các cấu kiện có thể lắp ghép bằng máy hoăc bằng thủ công. Đặc điểm của giai đoạn này là các cấu kiện lắp ghép được đúc tại công trường, trừ một số cấu kiện có thể định hình hoá được thì đúc sẵn ở nhà máy như pa nen cột điện. Trên công trường thực hiện công tác đất, lắp ghép và công tác hoàn thiện.

Lắp ghép toàn bộ: hầu hết các cấu kết công trình đều được thi công bằng phương pháp lắp ghép. Các cấu kiện lắp ghép có thể là tấm lớn. Dây chuyền lắp ghép hiện đại bằng máy, tổ máy gồm có ô tô vận chuyển cấu kiện và cần trục cẩu lắp. Trên công trường thực hiện các công việc như xử lý mối nối và hoàn thiện.

Lắp ghép ở trình độ cao: lắp ghép cả căn hộ với mức độ hoàn thiện cao trong nhà máy.

 1. Các chỉ tiêu trình độ áp dụng lắp ghép

a, Mức độ lắp ghép:

Glg- giá trị của các cấu kiện thi công bằng phương pháp lắp ghép, (gồm giá trị bản thân cấu kiện và giá trị của công tác lắp dựng cấu kiện ngoài hiện trường xây lắp).

Glg, – giá trị cấu kiện lắp ghép, không bao gồm chi phí lắp ghép ngoài hiện trường xây lắp;

G – tổng giá trị công trình;

GVl – giá trị vật liệu trong giá trị công trình.

 1. Mức hoàn thiện các cấu kiện lắp ghép:

Trong đó: Tm – hao phí lao động để chế tạo cấu kiện đúc sẵn trong nhà máy;

Tht – hao phí lao động để hoàn thiện tiếp cấu kiện đó tại hiện trường.

 1. Các thông số lắp ghép

–      Số loại cấu kiện lắp ghép;

–      Trọng lượng các cấu kiện lắp ghép (tối đa, tối thiểu và trung bình);

–      Kích thước các cấu kiện lắp ghép (tối đa, tối thiểu và trung bình).

 1. Hiệu quả kinh tế do áp dụng két cấu lắp ghép đúc sẵn

Áp dụng các kết cấu lắp ghép mở ra một khả năng lớn cho việc phát triển và thực hiện công nghiệp hoá Ngành xây dụng;

Hạn chế được ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất lao động cao, rút ngắn thời gian thi công;

Tiết kiệm nguyên vật liệu do điều kiện chế tạo cấu kiện trong nhà máy thuận tiện hơn và tiết kiệm hao phí ván khuôn, đà giáo trên công trường;

Nâng cao chất lượng sản phẩm cấu kiện, giảm giá thành xây lắp;

Tạo ra cho ngành xây dựng một khả nâng mới trong việc sử dụng vật liệu mới, hình thức kết cấu mới, tiên tiến, hợp lý, hiệu quả. Đồng thời thay đổi một cách căn bản tổ chức lao động trên công trường;

 1. Điều kiện áp dụng kết cấu lắp ghép

Xây dựng và nâng cao nãng lực sản suất cho các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và phân bố cho các khu vực trong cả nước;

Thực hiện cải tiến toàn diện các kết cấu đúc sẵn để mở rộng kích thước, giảm tới mức tối đa trọng lượng các kết cấu đúc sẵn;

Nâng cao trình độ định hình hoá và tiêu chuẩn hoá thiết kế, giảm số loại kết cấu và sử dụng những kết cấu đơn giản để áp dụng lắp ghép đúc sẵn;

Áp dụng các hình thức tổ chức sản xuất và tổ chức lao động tiên tiến;

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công nhân viên ngành xây dựng.

1.4.3. Áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến

1. Khái niệm

 1. Khái niệm về công nghệ;

Hiện nay có khá nhiều khái niệm về công nghệ mà đại diện có thể xem xét hai khái niệm sau:

Công nghệ là hệ thống các kiến thức về quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến các yếu tố sản xuất và thông tin để tạo ra một sản phẩm nhất định nào đó.

Công nghệ là hệ thống các kiến thức kể cả những máy móc thiết bị dụng cụ được con người sử dụng để tạo ra một sản phẩm nào đó. Hoặc khái quát hơn: công nghệ là tất cả những gì mà con người sử dụng để biến đổi các yếu tố đầu vào nhằm tạo ra một sản phẩm đầu ra nào đó.

 1. Khái niệm về công nghệ xây dựng:

Công nghệ xây dựng là sự phối hợp giữa con người với máy móc thiết bị thi công với vật liệu và cấu kiện xây dựng theo một trình tự thi công và mặt bằng thi công phù hợp

Các chỉ tiêu cơ giới hóa

Gọi:   Ki là hộ số nâng cao hiệu suất của máy móc, thiết bị trong một giờ.

K2 là hệ số nâng cao số giờ làm việc của máy móc, thiết bị trong một ca.

K3 là hệ số nàng cao số ca làm việc của máy móc, thiết bị trong một năm.

Thì hệ số nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị trong một năm là:

Khs = K| .K2.K3 = Kc- K3                                    (1.20)

Trong đó: Kc là hệ số nâng cao hiệu suất của máy móc, thiết bị trong một ca.

 1. Xác định mức tiết kiệm vốn đầu tư mua sắm thêm máy móc, thiết bị (Hms) do yêu cầu nâng cao khối lượng công tác trong một năm (Kk) và hệ số nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc. thiết bị trong một năm là KHS:

Gọi: Kk là hệ số tăng khối lượng của máy móc, thiết bị trong một năm.

Zm là giá thành mua nhóm máy hoặc thiết bị trước khi tăng khối lượng công tác và trước khi nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị.

Suy ra:

–     Số tiền cần mua nhóm máy khi chưa nâng cao hiệu suất:                   Zm.  Kk

–     Số máy móc thực tế cần mua thêm khi đã nâng cao hiệu suất:

– SỐ tiền tương ứng với nhóm máy này:

Nên vốn đấu tư mua nhóm máy tiết kiệm được là:

(1.21)
 1. Xác định mức tiết kiệm chi phí sử dụng máy móc, thiết bị (H0) do biến động vể giá cả (có ảnh hướng trực liếp tới máy móc, thiết bị như: giá điện lực, giá xăng, dầu và các chi phí cần tiêu thụ khác…) đồng thời có kể đến hộ số nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị trong một ca (Kc):

Gọi: A là tỷ suất khấu hao hàng năm của máy móc, thiết bị;

Kk và Zm (như mục b ớ trên);

Gnh| là giá điện lực. giá xãng. dầu và các chi phí cần tiêu thụ khác… khi nhóm máy phục vụ ớ thời kỳ trước;

Kc là hệ số nâng cao hiệu suất của máy móc, thiết bị trong một ca;

Kn là hệ số nỗ lực chủ quan cúa đơn vị.                                f


HI ■                                                                                       Kk

–                                                                                                                                                           vể khấu hao tiết kiệm được:                                           (A.Zm.Kk—A.Zm.—n)

Kc

–   Vé biến động giá cả tiết kiệm (hoặc tăng giá) là:

(Gnhl.Kk – Gnh,Kk.Kc)

Tổng quát:

Tổng quát
1
+ Gnh,Kk(l-Kc)
(1.22)
K,
d. Xác định mức tiết kiệm chi’phí lao động (H|đ) do yêu cầu nâng cao khối lượng công tác trong một năm (Kk) và hệ số nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị trong một năm là KHS:

Gọi: y là hao phí lao động của một công nhân hoàn thành khối lượng công tác ở thời kỳ trước.

Suy ra: Hao phí lao động khi chưa nâng cao hiệu suất:

Hao phí lao động khi đã nâng cao hiệu suất:

Nên:
1
(1.23)
Trong đó: n – số ngày làm việc của một công nhân trong năm.

e. Xác định tỷ lệ % giảm thời gian bình quân cho một loại công tác xây lắp khi nâng cao hệ số sử dụng hiệu suất của máy móc, thiết bị trong một ca:

Kt =
. 100%
(1.24)
1.4.2. Áp dụng kết cấu láp ghép, đúc sẫn 1. Khái niệm và các giai đoạn phát triển

Các bộ phận, kết cấu lắp ghép là những bộ phận hoặc cấu kiện của công trình xây dựng được chế tạo sơ bộ hoặc tương đối hoàn chỉnh ở một nơi khác ngoài hiện trường

Tính mức hạ giá thành công tác xây lắp do nâng cao trình độ cơ giới hóa

B. Tính mức hạ giá thành công tác xây lắp do nâng cao trình độ cơ giới hoá

 1. Tính giá thành bình quân 1 đơn vị công tác xây lắp Gọi:

Zhq – giá thành bình quân một đơn vị công tác;

Zm – giá thành một đơn vị công tác phần làm bằng cơ giới;

ZịC – giá thành một đơn vị công tác phần làm bằng thủ công;

Km – trình độ cơ giới hoá của công trình;

100% – tổng khối lượng công tác của công trình;

Suy ra: K m là khối lượng công tác xây lắp thực hiện bằng máy;

(100 – Km) là khối lượng công tác xây lắp thực hiên bằng thủ công.

Zbq=Zm •Km+Ztc(100-Km)

 1. Tính mức hạ giá thành một đơn vị công tác xây lắp

Gọi ZiK., Z2bt là giá thành bình quân một đơn vị công tác xây lắp trước và sau khi nâng cao trình độ cơ giới hoá.

e. Tính tỷ lệ % hạ giá thành công tác xây lắp của hạng mục công trình:

Trong đó: Yzj – tỷ trọng giá thành loại công tác thứ j trong tổng giá thành công tác xây lắp của hạng mục công trình:

K Zj – tỳ lệ hạ giá thành bình quân một đơn vị công tác loại.

 1. Tính giảm thời gian xây dựng do nâng cao trình độ cơ giới hoá

a. Tính thời gian bình quân để hoàn thành 1 loại công tác của hạng mục công trình

Gọi:Q – khối lượng của một loại công tác xây lắp;

Nbq – năng suất lao động bình quân của một công nhân;

Sbq – số lượng công nhân bình quân trong danh sách;

Tbq – thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác:

Tbq =J7-Q– (ngày)              (1.16)

1Nbq –àbq

 1. Tính tỷ lệ % giảm thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác:

T*bq > T2^ – thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác trước và sau khi nâng cao trình độ cơ giới hoá.

Nhận xét: do nâng cao trình độ cơ giới hoá dẫn đến năng suất lao động tăng KN lần và số công nhân giảm Ks lần thì:

 1. Tính tỷ lệ  % giảm thời gian bình quân để hoàn thành hạng mục công trình

Gọi:Yịj _    tỷ trọng thời gian binh quân để hoàn thành loại công tác xây lắp thứ thuộc hạng mục công trình;

Kjj – tỷ lệ % giảm thời gian bình quân để hoàn thành một loại công tác.

D. Tính hiệu quả kinh tế do cải tiến sử dụng máy móc, thiết bị

 1. Tính hệ số nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị trong một năm